பொது சிவில் சட்டம் ஏன் கூடாது? (நேர்காணல் தொகுப்பு)

முஸ்லிம் பெண்கள் கூட்டமைப்பிலிருந்து ஃபாத்திமா முசஃபர், AIDWA தலைவர் வாசுகி மற்றும் தீக்கதிர் ஆசிரியர் குமரேசன் ஆகியோர் தங்களின் கருத்துகளைப் பதிவு செய்கின்றனர்.

Empowerment of Muslim Women through Political Representation 8 – Tamil Language

National Women and Young Women Wings of Malaysian Indian Muslim Congress (KIMMA) have organized a seminar program with the title ‘Empowerment of Muslim Women through Political Representation’ on 20 November 2015 at Dewan Kavinyar Seeni Naina Mohamad, Kuala Lumpur. The Guest Speaker for this seminar is Madam A.S. Fathima Muzzafer from India. The welcoming speech for this seminar was by …

Empowerment of Muslim Women through Political Representation 7 – Tamil Language

National Women and Young Women Wings of Malaysian Indian Muslim Congress (KIMMA) have organized a seminar program with the title ‘Empowerment of Muslim Women through Political Representation’ on 20 November 2015 at Dewan Kavinyar Seeni Naina Mohamad, Kuala Lumpur. The Guest Speaker for this seminar is Madam A.S. Fathima Muzzafer from India. The welcoming speech for this seminar was by …

Empowerment of Muslim Women through Political Representation 6 – Tamil Language

National Women and Young Women Wings of Malaysian Indian Muslim Congress (KIMMA) have organized a seminar program with the title ‘Empowerment of Muslim Women through Political Representation’ on 20 November 2015 at Dewan Kavinyar Seeni Naina Mohamad, Kuala Lumpur. The Guest Speaker for this seminar is Madam A.S. Fathima Muzzafer from India. The welcoming speech for this seminar was by …

Empowerment of Muslim Women through Political Representation 5 – Tamil Language

National Women and Young Women Wings of Malaysian Indian Muslim Congress (KIMMA) have organized a seminar program with the title ‘Empowerment of Muslim Women through Political Representation’ on 20 November 2015 at Dewan Kavinyar Seeni Naina Mohamad, Kuala Lumpur. The Guest Speaker for this seminar is Madam A.S. Fathima Muzzafer from India. The welcoming speech for this seminar was by …

Empowerment of Muslim Women through Political Representation 4 – Tamil Language

National Women and Young Women Wings of Malaysian Indian Muslim Congress (KIMMA) have organized a seminar program with the title ‘Empowerment of Muslim Women through Political Representation’ on 20 November 2015 at Dewan Kavinyar Seeni Naina Mohamad, Kuala Lumpur. The Guest Speaker for this seminar is Madam A.S. Fathima Muzzafer from India. The welcoming speech for this seminar was by …